Eklat um Kohl-Buch

Eklat um Kohl-Buch, SZ, 06.10.2014, S. 5